Motherhood In-Style Magazine

Family. Parenting. Building Homes.

Journal Of Sports Science And Technology

Thai Journals Online (Thaijo)

มาตรฐานทางจริยธรรม วัตถุประสงค์และขอบเขต คู่มือการใช้งานระบบ Thai JO สมัครสมาชิกสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา https://sansaransportclub.com/gclub.php สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาแห่งประเทศไทย (สวกท)

วารสารออก 2 ฉบับต่อปี ตั้งแต่เดือนมกราคม-มิถุนายน และเดือนกรกฎาคม-เดือนธันวาคม

อ่านวารสารทั้งหมด คำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความ ขั้นตอนการส่งบทความขึ้นเวปไซด์ คำแนะนำสำหรับการใช้งานเบื้องต้นของระบบ ThaiJO

ตรวจสอบรายชื่อ วารสารวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการกีฬา วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ลงทะเบียนอ่านวารสารหรือส่งบทความ คลิกที่นี่ ต้องสมัครสมาชิกและ login ก่อน

วารสารกีฬา

บรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา เกี่ยวกับวารสาร

  • องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นไปก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา
  • สู่สังคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ
  • 2.เพื่อยกระดับงานวิจัยและพัฒนา รวมถึงเป็นสื่อกลางระหว่างนักวิจัยในประเทศไทย และต่างประเทศในการนำ
  • General Announcement: การปรับเปลี่ยน format ของบทความกำหนดการส่งบทความและคำแนะนำสำหรับการใช้งานเบื้องต้นของระบบ ThaiJO
  • 1.เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ตลอดจนพัฒนาผลงานวิจัยที่มีคุณค่า และคุณภาพออก

4.เป็นสื่อเสริมสร้างสติปัญญา และแนวคิดของวิทยาศาสตร์การกีฬา รวมทั้งเผยแพร่ความก้าวหน้าของ เทคโนโลยีการกีฬาสาขาต่างๆ ของประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพ 1.บทความทุกเรื่องได้รับการตรวจสอบ และประเมินผลจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง 2-3 ท่าน แบบ double- blinded โดยเป็นไปตามเงื่อนไขของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai- Journal Citation Index Centre) 2.สาขาวิชาที่รับตีพิมพ์ในวารสาร เป็นบทความวิชาการ (Review article) บทความวิจัย หรือนิพนธ์ต้น

วารสารกีฬา

3.บทความทุกเรื่องต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ใดมาก่อน และไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาของวารสาร หรือสิ่งพิมพ์อื่น ๆ บรรณาธิการแถลง สวัสดีค่ะ ดิฉัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อมรพันธ์ อัจจิมาพร

General Announcement: การปรับเปลี่ยน format ของบทความกำหนดการส่งบทความและคำแนะนำสำหรับการใช้งานเบื้องต้นของระบบ ThaiJO 1.เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ตลอดจนพัฒนาผลงานวิจัยที่มีคุณค่า และคุณภาพออก

สำหรับผู้แต่ง (Author) การสมัครสมาชิกวารสาร (Author Register) (ผู้ใช้ยังไม่มี Username, Password ในระบบ ThaiJO)

สู่สังคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ 2.เพื่อยกระดับงานวิจัยและพัฒนา รวมถึงเป็นสื่อกลางระหว่างนักวิจัยในประเทศไทย และต่างประเทศในการนำ องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นไปก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา 3.สนับสนุน ส่งเสริม ปรับปรุง และพัฒนาการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ให้เป็นที่ยอมรับ ในวงการวิชาการระดับ ชาติ และระดับนานาชาติ

ฉบับ(Research article) ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา สาขาที่ลงมี เช่น สรีรวิทยาการออกกำลัง กายและกีฬา, ชีวกลศาสตร์การกีฬา, วิทยาศาสตร์การโค้ช, อาชีวเวชศาสตร์, จิตวิทยาการกีฬา, โภชนาการการ กีฬา, กีฬาเวชศาสตร์, การบริหารจัดการกีฬา เป็นต้น

Leave A Comment

Your email address will not be published.